Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwisu Beratungszentrum Polska Sp. z o.o.

na podstawie art. 13 i art. 14 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r.

o następującej treści:

 1. Postanowienia ogólne.
 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza, iż nie jest źródłem obowiązków dla użytkowników Serwisu. Polityka prywatności zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie plików cookies oraz narzędzi analitycznych.
 2. Administrator danych przetwarza dane osobowe użytkowników w celu i zakresie niezbędnym dla korzystania przez nich z Serwisu. Korzystając z Serwisu użytkownik akceptuje zasady niniejszej polityki prywatności. Administratorem danych osobowych jest: Biuro Prawno – Rachunkowe Maciej Skorupiński Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (60-324) przy ul. Marcelińskiej 90, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463702, posiadająca NIP 7792364341 oraz REGON 301202943, kapitał zakładowy: 50.000 zł (w pełni wpłacony).
 3. Administrator gromadzi dane dokładając szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane dane osobowe dotyczą, w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: 1) przetwarzane zgodnie z prawem; 2) zbieranie dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; 3) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania; 4) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, 5) przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przez nieuprawnionym i niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
 4. Administrator, dostrzegając wagę zagrożeń związanych z ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie, wdraża środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z RODO i aby móc to wykazać. Środki te są poddawane weryfikacji i są modyfikowane w zależności od potrzeb.
 5. Podstawy przetwarzania danych osobowych.
 1. Dane osobowe w Serwisie przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.
 2. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w razie gdy – i w zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:
  1. wyrażenia zgody przez osobę której danych dotyczy na przetwarzanie w jednym lub większej liczbie prawnie dopuszczalnych celów;
  2. przetwarzane jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  4. przetwarzanie jest niezbędne dla wypełnienia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez Stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji,. W których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osób, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
 3. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez użytkownika Serwisu, za wyjątkiem:
  1. zawierania umów z Administratorem (np. umów o charakterze ciągłym – Konto, Newsletter) – niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Serwisu i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usługi elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą ma wolę zawarcia umowy z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Serwisu;
  2. danych osobowych, których podanie jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.
 4. Cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawą prawną oraz okresem przechowywania danych.
 1. Cel, podstawa i okres przetwarzania danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z działań związanych z korzystaniem przez użytkownika z Serwisu.
 2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw wskazanych w pkt II. niniejszej polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników Serwisu przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie niniejszej polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu przetwarzania danych osobowych przez Administratora.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe w Serwisie w celach, na następujących podstawach oraz przez okres, w następującym zakresie:
Cel przetwarzaniaPodstawa prawna przetwarzania danychOkres przechowywania danych
Wykonanie umowy o świadczenie usług elektronicznych lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem w/w umowyart. 6 ust. 1 lit b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowyDane są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania, rozwiązania lub wygaśnięcia w inny sposób zawartej umowy o świadczenie Usług Elektronicznych
Marketing bezpośredniart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na dbaniu o interesy i dobry wizerunek Administratora, jego Serwisu internetowego oraz dążeniu do świadczenia Usług ElektronicznychDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego. Administrator nie może przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wyrażenia skutecznego sprzeciwu w tym zakresie przez osobę, której dane dotyczą.
Marketingart. 6 ust. 1 lit. a) RODO – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez AdministratoraDane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg rachunkowychart. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na AdministratorzeDane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi przechowywanie ksiąg rachunkowych
Korzystanie ze strony Serwisu i zapewnienie jej prawidłowego działaniaart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu u utrzymaniu strony SerwisuDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia roszczeń określają w szczególności przepisy kodeksu cywilnego
Prowadzenie statystyk, analiz ruchu na stronie Serwisuart. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora – polegających na prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w Serwisie celem poprawy funkcjonowania Serwisu i zwiększenia zakresu świadczonych Usług ElektronicznychDane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy, w szczególności kodeksu cywilnego
 1. Administrator może przetwarzać dane użytkowników w celach marketingowych albo kontaktowych, o ile użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę. O ile użytkownik wyraził na to zgodę zgodę podany przez użytkownika adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych usług Administratora. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie, np. poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@skorupinski.pl z informacją o cofnięciu zgody. Dane przetwarzane są w celach marketingowych wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika, (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Gromadzenie informacji, korzystanie z plików „cookies” oraz czynności analityczne w Serwisie.
 3. Dane osobowe mogą być gromadzone poprzez następujące działania:
 1. informacje podawane w formularzach zamieszczonych w Serwisie oraz
 2. informacje zbierane w sposób automatyczny podczas korzystania z Serwisu, tj.:
 • informacje zapisywane automatycznie w logach serwerów oraz serwisu, np. adres IP, żądanie strony wysyłane przez użytkownika, data i godzina żądania, typ przeglądarki, język przeglądarki, dane urządzenia, typ systemu operacyjnego;
 • pliki cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis na urządzenie użytkownika odwiedzającego Serwis (np. komputer, smartfon).
 1. Informacje zbierane w sposób automatyczny służą do realizacji następujących celów: administrowania serwerami i Serwisem, zapewnienia bezpieczeństwa oraz ochrony danych i Serwisu, zapewnienia świadczenia użytkownikowi określonych usług, celów statystycznych, tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 2. Pliki cookies służą do realizacji następujących celów: ułatwienia użytkownikom korzystania z Serwisu i dopasowania go do ich potrzeb, zapamiętywania indywidualnych ustawień i preferencji, tworzenia statystyk Serwisu, które umożliwią poznanie oczekiwań użytkowników i rozwój Serwisu tak, aby ułatwić dotarcie do najczęściej poszukiwanych informacji (np. analizując zapytania z wyszukiwarek), tj. w celu realizacji uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies – w tym ostatnim przypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Serwisu.
 4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików cookies przez Serwis – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików cookies.
 5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach:
  1. w przeglądarce Chrome;
  2. w przeglądarce Firefox;
  3. w przeglądarce Internet Explorer;
  4. w przeglądarce Opera;
  5. w przeglądarce Safari;
  6. w przeglądarce Microsoft Edge;
 6. Administrator może korzystać w Serwisie z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google Inc. (1600 Amphitheatre Parway, Mountain Viev CA 94043, USA). Usługi te pomagają Administratorowi analizować ruch w Serwisie. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług w sposób zanonimizowany (są to tzw. dane eksploatacyjne, które uniemożliwiają identyfikację osoby) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Serwisem. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących (danych osobowych) osoby odwiedzające stronę Serwisu. Administrator korzystając z powyższych usług w Serwisie gromadzi takie dane jak źródła i medium pozyskania odwiedzających Serwis oraz sposób ich zachowania na stronie Serwisu, informacje na temat urządzeń i przeglądarek, z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek, płeć) i zainteresowania.
 7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania Google Analytics informacji o jej aktywności na stronie Serwisu – w tym celu można zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniony przez Google Inc. dostępny na stronie internetowej: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 8. Prawo dostępu do danych osób, których dane dotyczą.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzania następuje na podstawie zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem uzupełniania, uaktualniania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W takiej sytuacji należy wysłać e-mail ze stosowną prośbą na adres mailowy biuro@skorupinski.pl. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.
 2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do odmowy usunięcia danych użytkownika, jeżeli ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji roszczeń lub jeżeli ich przetwarzanie jest wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przez okres niezbędny do wykonania umowy zawartej z użytkownikiem, a także przez okres przez jaki ich zachowanie jest niezbędne w celu realizacji ewentualnych roszczeń wynikających z tej umowy lub jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody Administrator będzie je przetwarzał przez okres, w którym ta zgoda trwa.
 4. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jego dotyczących narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 5. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne pełnomocnictwa albo z którymi zawarto odpowiednie umowy.
 6. Dane osobowe użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości oraz organom administracji publicznej.
 7. W ramach przetwarzania danych osobowych Administrator nie korzysta ze zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
 8. Przekazanie danych osobowych w zakresie wskazanym w treści niniejszej Polityki prywatności i załączonej do niej dokumentów jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji praw i obowiązków użytkowników wynikających z zapytania skierowanego przez użytkowników do Administratora.
 9. Powierzone dane osobowe są przechowywane oraz zabezpieczone zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 10. Postanowienia końcowe.
 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych, przy czym niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Serwisu Administratora. Przechodząc do innych stron internetowych niż strona Serwisu, należy zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.
 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności, w celu dostosowania jej zapisów do modyfikacji sposobu postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienia systemu ochrony danych osobowych u Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym RODO.