Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

1. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez BERATUNGSZENTRUM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Marcelińskiej 90, 60-324 Poznań, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000537839, NIP: 7792427366, REGON: 360541783,, (dalej „BZ”) za pośrednictwem strony internetowej https://bz-polska.pl/  (dalej „Strona Internetowa”).

2. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i przestrzegać jego postanowień. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać ze Strony Internetowej, zaś poprzez fakt przebywania na Stronie Internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,

3. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili z miejsca, gdzie został udostępniony.

4. BZ informuje, że wszelkie teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, animacje i filmy, a także ich układ na Stronie Internetowej, oraz sama Strona Internetowa, są chronione prawem autorskim oraz innymi prawami własności intelektualnej.

5. Korzystanie przez użytkownika ze Strony Internetowej (w tym z jej zawartości) nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych, w tym praw autorskich do utworów. Użytkownik może zapoznać się z tymi treściami i korzystać z nich jedynie w zakresie dozwolonego użytku osobistego, polegającego na korzystaniu z utworów znajdujących się na Stronie Internetowej w celu związanym z przebywaniem na niej i korzystaniem z jej funkcjonalności, a także: uprawnieniem do cytowania treści znajdujących się na Stronie Internetowej (opatrzonych odpowiednim przypisem), wyznaczonych przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.). Modyfikowanie treści bez zgody BZ (w szczególności wyrażonych słowem, plastycznych, fotograficznych, muzycznych, słowno-muzycznych i audiowizualnych) prezentowanych w ramach Strony Internetowej, może stanowić naruszenie obowiązujących przepisów, a także praw BZ lub innych osób. Poza określonymi w tej ustawie przypadkami, zabronione jest w szczególności dokonywanie w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody BZ kopiowania, modyfikowania, czy transmitowania elektronicznie lub w inny sposób Strony Internetowej (w całości lub części).

6. Jeżeli co innego nie wynika z Regulaminu, wszelkie znaki towarowe, znaki handlowe, logotypy oraz inne oznaczenia umieszczone na Stronie Internetowej (dalej „Znaki”) są prawnie chronione. Zgoda na używanie tej Strony Internetowej przez użytkownika nie jest jednoznaczna z pozwoleniem na używanie Znaków pojawiających się na Stronie Internetowej. Wszelkie użycie Znaków, bądź podobnych znaków lub nazw, jest zabronione, chyba że BZ wyrazi na piśmie zgodę albo przepis prawa stanowi inaczej.

 

2. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.

Za pośrednictwem Strony Internetowej BZ świadczy nieodpłatnie drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie następujące usługi (dalej „Usługi”):

1. Usługę informacyjną, która polega na zapewnieniu użytkownikowi dostępu do materiałów tekstowych, dotyczących BZ jak i o tematyce prawno-rachunkowej, które są udostępniane za pośrednictwem Strony Internetowej na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym. BZ nie może jednak zagwarantować, że każda informacja o tematyce prawno-rachunkowej jest dostosowana do konkretnych potrzeb użytkownika i informacja taka nie może być traktowana jako porada prawna. Wobec tego, BZ nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji zawartych na Stronie Internetowej.

2. Usługę reklamową, która polega na publikacji materiałów reklamowych na Stronie Internetowej;

3. Usługę kontaktu, która polega na umożliwieniu użytkownikowi wysłania do BZ zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego.

W ramach niniejszej Umowy, użytkownik ma prawo do korzystania ze Strony Internetowej zgodnie z jej przeznaczeniem, na zasadach określonych w treści niniejszego Regulaminu.

 

3. Zakaz dostarczania przez użytkownika treści o charakterze bezprawnym.

Użytkownik uprawniony jest do korzystania ze Strony Internetowej w sposób zgodny z obowiązującym prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczał za pośrednictwem Strony Internetowej następujących treści:

1. Powodujących zaburzenia w sposobie funkcjonowania lub przeciążenie systemów teleinformatycznych BZ lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Usług drogą elektroniczną, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nie przeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania,

2. Naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub zasadami współżycia społecznego.

 

4. Zawarcie i rozwiązanie umowy:

1. Umowa o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje zawarta z chwilą wybrania przez użytkownika odpowiedniego adresu URL ze wskazanych przez niego stron internetowych lub skorzystania przez niego z przekierowania z innych stron osób trzecich na Stronę Internetową.

2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych za pośrednictwem Strony Internetowej zostaje rozwiązana w momencie opuszczenia Strony Internetowej przez Użytkownika.

3. BZ jest uprawnione do zaprzestania udostępniania Strony Internetowej lub jej poszczególnych elementów użytkownikowi, w przypadku:

a)naruszenia przez użytkownika przepisów prawa, postanowień niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub dobrych obyczajów;

b) w przypadku działania przez użytkownika na szkodę BZ lub innych użytkowników Strony Internetowej lub innych osób.

 

5. Tryb postępowania reklamacyjnego. Pozasądowe rozwiązywanie sporów.

1. Użytkownikowi przysługuje prawo składania reklamacji w sprawach dotyczących Strony Internetowej lub Usług.

2. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:

a. oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej);

b. dokładne określenie przedmiotu reklamacji i okoliczności uzasadniających reklamację.

3. Reklamacje można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny wskazany w pkt 1.1 lub poprzez email, wysyłając wiadomość na adres: biuro@bz-polska.pl.

4. Zgłoszenia reklamacji będą na bieżąco rozpatrywane przez BZ w terminie nie dłuższym niż 21 dni od daty otrzymania reklamacji przez BZ.

5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji.

6. Użytkownik Strony Internetowej będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość zgłoszenia się do organizacji konsumenckich, np. właściwego miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumenta, wojewódzkiego organu Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu. Konsument może również skorzystać z platformy udostępnionej przez komisję europejską, służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.consumer.rights#inline-nav-2)

 

6. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Usług i/lub współpracy z systemem teleinformatycznym BZ.

Celem prawidłowego korzystania przez Użytkownika ze Strony Internetowej, niezbędne jest:

a. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół
HTTPS,

b. prawidłowo zainstalowana przeglądarka internetowa obsługująca standard:

· HTTP i HTTPS

· HTML 5, XHTML i XML

· CSS3

· JavaScript (w tym DHTML)

· grafika w formatach: JPEG, PNG, GIF, SVG

· ciasteczka (polityka cookies znajduje się w odrębnym dokumencie).

 

7. Zapewnienie dostępu do aktualnej informacji.

Poprzez Stronę Internetową, BZ będzie realizowała dostęp do informacji o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia Usług, w tym do informacji, których wymóg dostarczania użytkownikowi wynika z art. 6 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
tj. do następujących informacji:

a. szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną; 

b. o funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzanych przez BZ do systemu teleinformatycznego, którym posługuj się usługobiorca, jeśli będzie to miało zastosowanie.

 

8. Kontakt.

W razie pytań, użytkownik ma możliwość kontaktu z BZ w formie elektronicznej, poprzez formularz kontaktowy zamieszczony na Stronie Internetowej, lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny BZ wskazany w pkt. 1.1.

 

9. Ograniczenie odpowiedzialności.

1. BZ nie gwarantuje nieprzerwanej i niezakłóconej dostępności Strony Internetowej (lub jej poszczególnych części) dla wszystkich użytkowników Strony Internetowej. BZ jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu ze Strony Internetowej, w szczególności, gdy jest to spowodowane:

a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania;

b. przyczynami niezależnymi od BZ (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

2. BZ nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń usług elektronicznych udostępnianych na Stronie Internetowej, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Ograniczenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe. BZ jest jednak odpowiedzialna jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie takie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązań powierza. BZ jest także odpowiedzialna w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa.

3. BZ nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami użytkowników Strony Internetowej, w szczególności za korzystanie przez nich ze Strony Internetowej w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub niniejszym Regulaminem.

4. BZ nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od BZ.

5. W przypadku gdy będzie to uzasadnione względami technicznymi, BZ nie gwarantuje udostępniania Strony Internetowej (w całości lub w części) osobom, które bez zgody BZ dokonują modyfikacji lub blokowania treści prezentowanych w ramach Strony Internetowej (w szczególności za pomocą narzędzi, takich jak przeglądarki internetowe lub inne aplikacje).

6. Z zastrzeżeniem postanowień uregulowań szczególnych określonych w treści niniejszego Regulaminu, BZ zastrzega sobie prawo do zmiany, lub do rezygnacji ze świadczenia usług elektronicznych lub wprowadzania zmian do tych usług, w każdym czasie.

 

10. Postanowienia końcowe.

1. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z niniejszych Zasad jest prawo polskie. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.06.2024r.