Oferta biznesowa: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl
Geschäftliches Angebot: +48 618 434 125 E-Mail: biuro@bz-polska.pl

Freistellungsbescheinigung to kluczowy dokument dla polskich firm budowlanych działających na terenie Niemiec, pozwalający na zwolnienie z podatku budowlanego. Uzyskanie tego certyfikatu wymaga spełnienia szeregu formalności oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). W artykule omówimy, jak uzyskać Freistellungsbescheinigung, jakie warunki należy spełnić, jak wygląda proces przedłużenia zwolnienia oraz jakie są obowiązki związane z tym dokumentem.

Freistellungsbescheinigung – certyfikat zwolnienia podatkowego

Aby uzyskać Freistellungsbescheinigung dla polskiej działalności usługodawca powinien złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu (§ 48b EStG) we właściwym dla niego urzędzie skarbowym. Zaświadczenie o zwolnieniu wydawane jest na podstawie numeru podatkowego przypisanego danemu usługodawcy dla celów podatku dochodowego lub podatku dochodowego od osób prawnych. Tak więc przedsiębiorcy rozpoczynający działalność na terenie Niemiec, którzy nigdy wcześniej nie byli zarejestrowani w niemieckim urzędzie skarbowym powinni w pierwszej kolejności wystąpić o nadanie Steuernummer. Aby przyspieszyć procedurę wystawienia zaświadczenia o zwolnieniu, oba wnioski można złożyć jednocześnie.

Freistellungsbescheinigung dla polskiej firmy – warunki uzyskania

Freistellungsbescheinigung wydawane jest po spełnieniu określonych warunków, przede wszystkim:

  • posiadanie rejestracji podatkowej w Niemczech (Steuernummer)
  • dostarczenie wszystkich wymaganych przez Finanzamt dokumentów – wniosek o certyfikat zwolnienia może zostać odrzucony z powodu naruszenia obowiązków informacyjnych.
  • dostarczenie dowodu rezydencji podatkowej usługodawcy będącego rezydentem podatkowym za granicą

Jeśli nie ma podstaw do odmowy wydania zaświadczenia o zwolnieniu, urząd skarbowy właściwy dla usługodawcy wydaje zaświadczenie. Freistellungsbescheinigung wydawany jest na określony czas, ale maksymalnie na okres trzech lat. W przypadku usługodawcy, który po raz pierwszy występuje o Freistellungsbescheinigung świadectwo zwolnienia powinno zasadniczo obowiązywać tylko do czasu, gdy po raz pierwszy będzie można ocenić zachowanie podatkowe i płatnicze przedsiębiorcy. W praktyce najczęściej pierwsze zaświadczenie wydawane jest na trzy miesiące, kolejne na rok. 

Przedłużenie Freistellungsbescheinigung – jak to zrobić?

Jeżeli prace budowlane będą trwały dłużej niż okres ważności Freistellungsbescheinigungzwolnienie z podatku budowlanego należy odnowić. Jest to związane z koniecznością złożenia określonych dokumentów w Finanzamt. Wniosek o przedłużenie Freistellung można złożyć w Finanzamt nie wcześniej niż 2 miesiące przed terminem wygaśnięcia poprzedniego zwolnienia. 

W przypadku przedłużenia Freistellungsbescheinigung (dla polskiej działalności również)Finanzamt weryfikuje: 

  • czy usługodawca nie posiada żadnych zaległości podatkowych (trwałych lub powtarzających się)
  • czy usługodawca składa w terminie obowiązkowe zeznania podatkowe/deklaracje
  • czy pracownicy wnioskodawcy nie wykonują pracy na terenie Niemiec dłużej niż 183 dni w roku (co związane jest z rezydencją podatkową oraz obowiązkiem odprowadzania w Niemczech zaliczek na poczet podatku dochodowego), 
  • czy usługodawca nie wykonuje prac budowlanych powyżej 1 roku w jednym i tym samym miejscu (co związane jest z tzw. zakładem podatkowym).

Podatek budowlany w Niemczech a podwykonawcy

Istotną kwestią związaną z podatkiem budowlanym w Niemczech jest sytuacja, w której polski przedsiębiorca, przy realizacji usług budowlanych w Niemczech, rozpoczyna współpracę z innymi podwykonawcami. Wówczas wszyscy podwykonawcy powinni również uzyskać zwolnienie Freistellungsbescheinigung. Dotyczy to również sytuacji, gdy ich siedziba i znaczna część prowadzonej działalności ma miejsce wyłącznie na terenie Polski. 

Odbiorca usługi jest zobowiązany do sprawdzenia świadectwa zwolnienia; w szczególności powinien upewnić się, że świadectwo zwolnienia jest opatrzone urzędową pieczęcią i numerem bezpieczeństwa. W przypadku przedłożenia kopii, wszystkie informacje na świadectwie zwolnienia muszą być czytelne. Nie ma obowiązku regularnego sprawdzania świadectwa zwolnienia.

Usługobiorca ma możliwość sprawdzenia ważności certyfikatu zwolnienia: 

  • za pomocą zapytania internetowego w Federalnym Centralnym Urzędzie Podatkowym (www.bzst.de)
  • składając zapytanie w urzędzie skarbowym wskazanym na zaświadczeniu o zwolnieniu.